תקנון אתר פופקולנד

ברוכים הבאים לאתר “פופקולנד” . אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.
בכל שאלה ניתן לפנות אלינו בטלפון 072-2575656.

 • אתר “פופקולנד” הינו אתר אינטרנט במסגרתו מתבצעות מכירות קמעונאיות (להלן: “פופקולנד” ” או “האתר”). האתר מנוהל ע”י חברת פופקולנד בע”מ”, ח.פ: 515115624 , בזל 5 פתח תקווה• כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן:”הלקוח”), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה ב-“ פופקולנד” יהיה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד “פופקולנד” ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של “פופקולנד” על פי תקנון זה.
  • השירות שניתן במסגרת “פופקולנד” מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי “פופקולנד” לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: “אזור השירות”). על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזור השירות, על הלקוח ללחוץ על מילות הקישור “תנאי משלוח” הקבוע תפריט בצד העליון של כל עמוד באתר, ולאחר מכן לעיין ברשימת היישובים בהם מתבצע חלוקה.יובהר כי על אף האמור לעיל ל” פופקולנד” הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש
  • אספקת מוצרים שנרכשו ב” פופקולנד” אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.
  • “פופקולנד” שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי “פופקולנד” בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן ב” פופקולנד” לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
  • “פופקולנד”, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות “פופקולנד” , וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.
  • תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

המוצרים

 • שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: “רשימת המוצרים”).
  • “פופקולנד” אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים ב” פופקולנד” . “פופקולנד” רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ”ל.
  • אופן הצגת המוצרים ב” פופקולנד” יקבע על ידי “פופקולנד” מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את “פופקולנד ”.

המחירים

 • מחירי המוצרים שיפורסמו ב-“ פופקולנד” הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר “פופקולנד” ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. “פופקולנד” תהיה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.
  • מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד האספקה. למען הסר ספק יובהר כי מוצר אשר המחיר המוצג לגביו במסגרת מבצע פג בטרם סופק המוצר ללקוח, יחוייב בגינו מחיר המחירון ללא מבצע.
  • מחירי המוצרים אינם כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).

ביצוע הרכישה באתר

 • הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר.
  • סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור “לתשלום”. על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה.
  • “פופקולנד” שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות ב” פופקולנד” וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.
  • מובהר כי שירות “פופקולנד” אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.
  התשלום
  • התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף “לתשלום”.
  • על אף האמור לעיל “פופקולנד” שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

שעות פעילות “”

 • הקלדה של הזמנה באתר “פופקולנד” אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בדף “תנאי משלוח”. באתר האינטרנט מוצגים מועדי האספקה הזמינים למשלוח בהתאם לאזור מגוריכם ובכפוף לאזורי השירות של “פופקולנד” . בביצוע הזמנה טלפונית, ניתן לקבל את מועדי האספקה לבית הלקוח, מנציגי השירות במוקד השירות.
  • הזמנות מתאפשרות רק דרך האתר.
  • שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות הטלפון אפשרית בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של “פופקולנד”, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות ו” פופקולנד” אינה מחויבת למועדים אלה.

דמי משלוח

 • בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח על פי המוגדר בדף “תנאי משלוח”.
  • מובהר כי לקוח שתואם עמו משלוח ולא היה בביתו במועד שתואם עמו, יחויב בדמי משלוח מלאים בגין משלוח חוזר, בנוסף לדמי המשלוח בהם חויב (אם חויב), בהתאם לתעריפים הקבועים באתר, וזאת גם אם המשלוח המקורי הינו ללא דמי משלוח או בהטבה בדמי משלוח.

אספקה

 • מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע”י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) ו” פופקולנד” שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי.
  • בעת מילוי ההזמנה יבחר הלקוח במועד אספקה מבוקש ו-“ פופקולנד” יבצעו מאמצים לספק את המשלוח במועד או סמוך לו, כאשר חלון זמנים של חצי שעה לפני ואחרי מועד ההזמנה תיתכן. במידה ומועד ההזמנה תוקדם או תאחר ביותר מחצי שעה, יקבל הלקוח עדכון טלפוני.
  •.
  • “פופקולנד” תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, “פופקולנד” אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי “פופקולנד” בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. "פופקולנד” תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי החנות המספקת בעת הכנת המשלוח, או תחליפים בתאום עם הלקוח ככל שהלקוח יבקש זאת.
  • “פופקולנד” לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל.
  • במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים למרלו״ג ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים המצוינים לעיל. האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה כי הוא מבקש שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהיה של הלקוח.
  • אי עמידת “פופקולנד” במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם ל” פופקולנד” בגין האספקה.
  • למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי “פופקולנד".
  • במקרה ולקוח הזמין מוצרים ב”איסוף עצמי” ולא הגיע לאסוף אותם בתאריך שצויין, והיה ולאחד המוצרים פג התוקף ועצם היותו מוצר בעל תוקף קצר, “פופקולנד” תספק את המוצר שנרכש למרות שהוא פג היות ומדובר על מוצר שנשמר ללקוח.

החזרת מוצרים

 • על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.
 • המשתמש רשאי לבטל עיסקה שביצע באתר ע"פ חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן: "החוק הגנת הצרכן") ובהתאם למדיניות החזרת מוצרים שתפורסם מעת לעת לשיקול דעת החברה.
 • ביטול הזמנה ייעשה מיום ביצוע ההזמנה עד ארבע עשר ימים מיום קבלת המוצר או קבלת מסמך ערוך לפי ס' 14ג(ב) בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
 • הביטול ייעשה באמצעות פקס ו/או מייל לחברה.
 • ביטול הזמנה לפי הכללים הנ"ל יחויב הלקוח בדמי ביטול של 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מבינהם ועל פי הדין.
 •  ביטול ההזמנה כפופה כי הלוקח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול כשהוא במצב חדש, תקין וללא שימוש כלל.
 • התנאים יחולו על מוצרים לפי חוק הגנת הצרכן.
 •  לא ניתן לבטל הזמנות לעסקאות שכירות לאחר בצוע ההזמנה.
 •  ביטול עסקה שאיינה פגם או אי התאמה של המוצר להזמנה, עלות החזר המוצר לחנות יחול על הלקוח.

ביטול / שינוי הזמנה

 • לקוח רשאי לבטל הזמנה כל עוד שהזמנתו עדיין לא בשלבי הכנה לקראת שילוח.
  • “פופקולנד” תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה.
  • יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות “פופקולנד בע״מ״”.

הערות למוצר

 • הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם.
  • ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.
  • אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.
  • התמונות הינן להמחשה בלבד.
  • תוקף המבצע הינו בהתאם למועד האספקה לבית הלקוח.
  • שירות ואחריות יינתן ללקוח על-ידי היבואן ו/או מי מטעמם בהתאם לתנאי האחריות הרלוונטיים למוצר שנרכש.

אחריות

 • “פופקולנד” אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם ללקוח “פופקולנד” ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת ב” פופקולנד” ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח ב” פופקולנד” וכד’.
  • הלקוח פוטר את “פופקולנד” מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
  • “פופקולנד " לא תהיה אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד’.
 • האחריות על המוצרים יהיו ע"פ הכתוב באריזת המוצר ו/או דף הנלווה למוצר. במידה ולא קיים מידע אודות האחריות החלה, תהיה האחריות בהתאם למדיניות היבואן של המוצר. יודגש כי בעל האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעם החברה אינם נושאים בכל אחריות אלא האחריות ניתנת על ידי היבואן בלבד.
 • במוצרים שלא ניתן לאפשר אחריות על פי הדין ו/או בגלל אופי המוצר לא תינתן אחריות.
 • ככל שיש אחריות על מוצר היא אינה חלה כתוצאה משימוש לא סביר שלשמו נועד המוצר ו/אושימוש שלא לפי הוראות היצרן. האחריות לא חלה על בלאי סביר ו/או גורם חיצוני שאינו בשליטת החברה לרבות כוח עליון, מוצרים מסוכנים מטבעם.

אחריות המשתמש והצהרותיו- השכרת ציוד

-כל מוצר ומוצר שונה אחד מהשני במהותו, תפקודו, מטרתו ואופן השימוש בו. בהתאם לחובת הזהירות הקמה עבור כל מוצר ומוצר בחנות. מתחייב המשתמש לרבות השוכר ציוד מהאתר להשתמש במוצרים באופן סביר לאותו מוצר.
-לבעל האתר הזכות הבלעדית להחליט, בגמר השימוש, באם נעשה שימוש סביר במוצר. במידה ויגיע לכלל מסקנה, בעל האתר, כי נעשה שימוש לא סביר יתאפשר לבעל האתר לגבות את מחיר המוצר המלא מהמשתמש ונזקים שנגרמו לעסקו כתוצאה מהשימוש הלא סביר של המשתמש בציוד לרבות פיצויי הסתמכות.
-במידה ויהיה ניתן לתקן את המוצר הניזוק בעלות סבירה, בעניין זה יגבה סכום תיקון המוצר.
– המשתמש מצהיר ומבין את הסיכון בהשכרת הציוד הספציפי שבחר לשכור. וכי הינו מסכים ליטול על עצמו את כל הסיכונים בשימוש בציוד המושכר ולשאת בכל נזק כתוצאה מהשימוש.
-המשתמש מצהיר כי יישא בתשלום מלא בעבור מוצר חדש במידה והמוצר ייגנב ו/או שבתקופת החזקתו של המוצר ע"י המשתמש התרחש אירוע אשר מונע מלהמשיך מהחברה להשתמש במוצר לאחר תקופת ההשכרה.
-המשתמש יחזיר את המוצר כשהוא תקין, נקי, במצב כפי שקיבל אותו למעט בלאי סביר כתוצאה משימוש סביר. במידה והמוצר יחזור כשאינו במצב נקי ומתאים לשימוש סביר, יישא המשתמש בעלויות הניקוי. לבעל האתר שיקול הדעתי הבלעדי מה צורת, אופן ומחיר הניקוי.
תקופת ההשכרה, איסוף והחזרת המוצרים
– המועד הקובע להחזרת הציוד המושכר יהיה התאריך הנקוב בהזמנה ו/או במקרה של טעות סופר במערכות האתר.
-מניין הימים לתקופת ההשכרה אינה כוללת שבתות. ימי עסקים לעניין תקנון זה יהיו 6 ימים בשבוע א-ו.
-מועד החזרת המוצר ייעשה בשעות הפעילות המפורסמות באתר.
-מומלץ לעשות בדיקה של המוצרים טרם האירוע. האתר לא יהיה אחראי לנזקים ישירים ו/או עקיפים על מוצר שלא תפקד כראוי בזמן האירוע. על המשתמש האחריות לבדוק את הציוד טרם קבלתו ו/או טרם השימוש ו/או טרם האירוע.
-במידה והמותר לא יוחזר במועדו המקורי, יגבה על כל יום נוסף, שבאיחור, 150% על הסכום המקורי.
– ביום ההשכרה, על המשתמש להגיע, בתיאום מראש, לנק' האיסוף במועד ובמקום שהוגדר לו.

הגבלת אחריות
– הלקוח מאשר ומודע כי האתר ו/או בעליו ו/או החברה ו/או ספקיו ו/או שותפיו וכדו' בשום אופן לא יהיו אחראים ו/או לא יפצו בנוגע לכל טענה, תביעה, הליך, עלויות, הוצאות, נזקים, נזקי גוף,ישירים, עקיפים, ישירים ו/או לצדדים שלישיים ו/או חבויות ולא יישאו בנזק ו/או אחריות לרבות אך לא רק להוצאות משפט ו/או פיצוי הקשורות אך לא רק לפציעה, נזק, נזק לרכוש, מוות ועוד כתוצאה ו/או בקשר מהשכרת הציוד. כולל נושאים הקשורים אך לא רק (בהם האתר לא יישא באחריות) כתוצאה (לרבות אך לא רק ואינו מוגבל לכך) מהיצרן, השילוח, ההחזקה, השימוש, התפעול ו/או החזקת המוצר. המשתמש יוותר על כל טענה לדרישת פיצוי מפגיעות ו/או נזקים שהתרחשו כתוצאה מהשכרת הציוד. האחריות חלה אך ורק ובאופן בלעדי על המשתמש ותו לא. על כן מומלץ למשתמש לבדוק היטב את המוצר טרם השכרתו, להקשיב להוראות התפעול ולשאול שאלות טרם השימוש ובנוסף לקרוא את ההוראות במידה וכתובות על גבי אריזת המוצר. המשתמש מצהיר כי מצא את המוצר מתאים לצרכיו והבין את ההשלכות של סעיף זה בפרט. וכי מודגש בפני המשתמש כי בכל מקרה האתר לא יהיה אחראי בשום אופן באחריות מאף סוג כלפי המשתמש ו/או צדדי ג'.
-למזען הזהירות, למרות שלא חלה אחריות מאף סוג כאמור, להלן רשימה לא סגורה וממצה של מקרים בהם לא יחול אחריות החברהלרבות בשימוש לא תקין של המוצר באתר, כוח עליון או תנאים אחרים מעבר לשליטת האתר או ידיעתו על אופן שימוש במוצר ובכלל. יודגש, האתר משכיר את המוצרים, אינו היצרן ואינו משתמש קבוע של המוצרים ועל כן אינו יכול לצפות כל תרחיש ושימוש במוצר. הסעי חל לרבות על השירות שניתן מהאתר ו/או מהטלפון ובין היתר תקף על שירות השכרת הציוד.
– האתר לא יישא באחריות ואינו מקנה אחריות מאף סוג לגביי מצב ו/או ביצוע ו/או תפקוד של המוצרים. המשתמש מסכים ומתחייב לעצור באופן מיידי מכל שימוש במוצר הנמכר וליצור קשר עם החברה. באם המוצרים בשימוש מפתחים סממנים של פגם ו/או תפקוד לא תקין של אותו מוצר.
-המשתמש מסכים להשתמש במוצרים תחת אחריותם.
– המשתמש אחראי על אספקת הדרישות החשמל של המוצר.
– המשתמש אחראי על פיקוח של מבוגרים בעת הצורך.
-המשתמש מצהיר ומסכים כי קיבל לידיו את המוצר כשהוא תקין, יבש וכשהמשתמש מבין את השימוש במוצר ואין לו יותר שאלות בעניין. כשעבר הדרכה על המוצר.
– האתר בחלקו ו/או בשלמותו מופעל על ידי צד ג' אשר לא נושא באף אחריות שקשורה לתפעול, העברת הנתונים ו/או אספקת המוצרים ו/או דיוק הנתונים שקשורים לאתר. על כן האתר לא לוקח אחריות על חלקים אלו באתר. אל למשתמש להסתמך על פרטי מידע שכתובים יכול שאותם נתונים אינם מדויקים ו/או שונים מההזמנה בפועל. על כן מה שקובע זה המוצר בפועל, תנאי ההזמנה החתומה. יכול שיהיו שינויים מהתמונות שתראו באתר לבין המפרט המדויק בפועל. בין אם בצבע ו/או בגדלים. לא תקום לכם אף טענה בעניין.
– החברה עושה את מירב המאמצים להעמיד את האתר באופן רציף ללא הפרעות, עם זאת ייתכן שמעת לעת לא תהיה גישה לאתר.
– החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם לרוכש באתר, תוצאתי, ישיר, הסתמכותי, פיצוי עונשי ועוד. בפרט אך לא רק במקרים שלהלן:
– שימוש או יכולת שימוש באתר על שלל רבדיו- תוכן, יכולות אחרות ועוד.
– הודעות, מכתבים ו/או כל תוכן שהמשתמש קיבל מהאתר ו/או החברה.
-הסתמכות על מידע שפורסם באתר בין אם על ידי החברה ובין אם על ידי צדי ג'.
– נזק שנגרם עקב שגגה ו/או טעות סופר בדיוק פרטי המידע המוצגים על גבי האתר.
-הגבלות אחריות שלעיל לא מסכמות את כל ההגבלות אחריות כפי שעולות מסעיפי התקנון האחרים בפרט בעניין הפרטיות ונשיאה בנזק אך לא רק.

החוק החל ותנאי שיפוט

 • על ההתקשרות בין הלקוח לבין “פופקולנד” במסגרת “פופקולנד” ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
  "פופקולנד” והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב בלבד.

פרטיות

 • בהצטרפותו כלקוח, הלקוח מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו יישמר במאגרי המידע של “פופקולנד” לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד הקניות באתר. ידוע ללקוח כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. .
  • על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין “פופקולנד” תהיה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל הסכמת הלקוח לעשות כן ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.
  • במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך ל” פופקולנד” בכתב בהתאם להוראות כל דין.
  • “פופקולנד” תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.

הזכויות של “פופקולנד” באתר

 • הקניין הרוחני ב” פופקולנד” , בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (“תכולת האתר”), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של “פופקולנד”, או של צדדים שלישיים ש” פופקולנד” קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
  • “פופקולנד” שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
  • השמות “פופקולנד”, “” ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של “פופקולנד” הם בבעלות מלאה ובלעדית של “פופקולנד”, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
  • כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג’ תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד.
  • האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מ” פופקולנד”.